Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Khoản 6, Điều 13 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Khoản 5, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội, nếu bên mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được phép bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Trường hợp người mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở xã hội cho đối tượng được mua nhà ở xã hội trong thời hạn chưa đủ 5 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội, nếu chưa hoàn tất hợp đồng tín dụng vay gói 30.000 tỷ đồng mà muốn người mua lại nhà tiếp tục trả nợ thì người dân liên hệ với Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng trực tiếp cho vay để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Từ năm 2009 đến nay, cả nước đã hoàn thành xây dựng 179 dự án phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Phát triển nhà ở xã hội vốn luôn nhận được sự quan tâm của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Năm 2016, chương trình này đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giải quyết chỗ ở cho gần 500 nghìn người thu nhập thấp, công nhân lao động tại đô thị và khu công nghiệp (KCN).

Theo con số thống kê, từ năm 2009 đến nay, cả nước đã hoàn thành xây dựng 179 dự án phát triển NƠXH cho người thu nhập thấp, tại khu vực đô thị, KCN, với khoảng 71.150 căn hộ, tương đương khoảng 3,7 triệu m2, tổng mức đầu tư khoảng 25.900 tỷ đồng (gồm 97 dự án NƠXH cho công nhân KCN, 82 dự án NƠXH cho người có thu nhập thấp).

Được biết, Chính phủ đang tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc triển khai các chính sách, chương trình phát triển NƠXH theo quy định của pháp luật về nhà ở và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã đề ra./.